Załącznik nr 1 - Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) jest Operator, który przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie i w celu niezbędnym do rejestracji oraz świadczenia Usługi w ramach Aplikacji T-Mobile Tracker oraz jej rozliczenia na warunkach określonych w Regulaminie. Operator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w szczególności w zakresie: danych kontaktowych np.: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, danych o lokalizacji oraz innych powiązanych z lokalizacją danych (np. GPS, system GSM, adres MAC punktu dostępowego Wi-Fi), danych o Urządzeniu w tym o jego aktywności, danych o aktywności Użytkownika, dane o identyfikacji elektronicznej (np. adres IP).
 2. Operator przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkowników w celu:
  1. realizacji umowy, świadczenia i rozliczenia Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, przez okres trwania umowy;
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w okresie trwania tych obowiązków, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości podatkowej;
  3. realizacji uzasadnionych interesów Operatora, na podstawie art. 1 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, w tym w szczególności w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Usługi oraz w celu dochodzenia i ochrony roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami, w okresie do chwili przedawnienia tych roszczeń.
 3. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w innym celu niż wskazany powyżej, jedynie jeśli będzie to dopuszczalne prawnie lub za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe, w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej, podawane przez Użytkownika w procesie pobrania i instalowania Aplikacji mogą służyć do weryfikacji, czy Użytkownik spełnia wymagane w Regulaminie świadczenia usługi warunki.
 5. Operator stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych oraz innych danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług. Operator może ujawnić dane osobowe:
  1. podmiotom i osobom działającym na zlecenie oraz w imieniu Operatora;
  2. organom państwowym, działającym w ramach prowadzonych przez nie postępowań;
  3. innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne dla realizacji działań podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 6. W związku ze współpracą z międzynarodowymi partnerami, dane mogą być również przekazywane poza EOG. Możliwość taka dotyczy podmiotów wspierających systemy Operatora, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych, wynikający ze stosowania m. in. standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności związane z udostępnianiem Aplikacji, wykonywaniem wzajemnych rozliczeń.
 8. Operator będzie podejmował działania na danych osobowych w sposób zautomatyzowany z tym zastrzeżeniem, że nie będą one prowadziły do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na wpływającej na osoby, których dane są przetwarzane. Operator może zbierać oraz gromadzić informacje dotyczące parametrów jazdy oraz lokalizacji pojazdów od Użytkowników, którzy korzystają z Aplikacji. Zbieranie i gromadzenie wskazanych w zdaniu poprzedzającym informacji odbywa się przy wykorzystaniu algorytmów szyfrujących. Powyższe informacje zbierane są w celu statystycznym oraz w celu świadczenia usług oferowanych w ramach Usługi Smart Car, w tym wykorzystywania tych informacji przez Operatora do poprawy jakości świadczonych usług.
 9. Operator zapewnia Użytkownikowi prawo wglądu i poprawiania danych, a także prawo do sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia.
 10. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Operator umożliwia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@t-mobile.pl lub w formie korespondencji na adres: T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.